Podmínky ochrany soukromí

Tyto podmínky ochrany soukromí vysvětlují jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společnosti Planeat, sro, se sídlem Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro , vložka č. 100305 / B, (dále jen jako „Planeat“ nebo „my“). Při zpracovávání osobních údajů vystupujeme jako provozovatel (controller) i jako zprostředkovatel (processor). 

Jsme společnost, která pomáhá inovativním způsobem vytvářet personalizované úpravy stravy jednodušší a dostupnější. Vytvořili jsme webovou aplikaci, díky níž mohou renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravování sdílet své znalosti a zkušenosti. To umožňuje lékařům pečovat o své pacienty nebo nutričním terapeutem a trenérem o své klienty komplexnější a odbornější než kdykoliv předtím díky výrazné automatizaci. Aplikace umožňuje jednoduše a rychle vytvořit personalizovaný nutriční plán a analyzovat stravovací návyky člověka. V některých případech však poskytujeme služby vytvoření personalizovaného nutričního plánu a analýzy stravovacích návyků přímo my.

Tyto podmínky ochrany soukromí slouží primárně ke splnění informačních povinností podle čl. 13 a 14 GDPR vůči dotčeným osobám, o kterých zpracováváme osobní údaje při poskytování služeb souvisejících se softwarem „Planeat“ ve smyslu našich všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Služby“). Používáme dvě verze všeobecných obchodních podmínek. Naše všeobecné pro obchodní podmínky pro používání aplikace Planeat profesionálními uživateli naleznete zde a naše všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb fyzickým osobám naleznete zde (dále společně nebo jednotlivě jen jako „VOP“). Tyto podmínky ochrany soukromí se však týkají také běžných zpracovatelských operací, které provádíme obecně mimo softwaru Planeat. 

Dotyčnými osobami jsou pro nás typicky uživatelé našich Služeb, osoby, kterým jsou generovány jídelníčky, naši obchodní partneři, dodavatelé a naši zaměstnanci nebo zaměstnanci našich obchodních partnerů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ( „GDPR“), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů [1], těmi ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), které se na nás vztahují, jakož i dalšími právními předpisy. 

Kontaktní údaje odpovědné osoby

V případě, že byste nerozuměli jakékoliv informaci v tomto dokumentu neváhejte kontaktovat naši odpovědnou osobu na dpo@planeat.sk nebo na adrese našeho sídla. Tyto kontaktní údaje použité i na uplatnění žádosti dotčené osoby podle GDPR.

Na jaké účely a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme na následující účely na základě následujících právních základů:

Účel #1 Poskytování Služeb (vytvoření jídelníčku a analýza stravování)
Právní základ Právní základ stanovený provozovatelem / plnění smlouvy s dotyčnou osobou (článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR)
Charakteristika Tento účel zahrnuje zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich Služeb v souladu s VOP. V případě, kdy zpracováváme osobní údaje v rámci našich Služeb ze strany našich uživatelů využívajících naši aplikaci vystupujeme z pohledu GDPR jako zprostředkovatel pro naše uživatele, kteří vystupují jako provozovatelé. V tomto případě máme přístup k datům zpracovávaných uživateli naší aplikace pomocí našeho softwaru, ale pouze v rozsahu potřebném pro poskytnutí Služby. V ostatních případech poskytujeme Služby jako provozovatel, a to na základě akceptace našich VOP nebo na základny uzavření jiné smlouvy s dotyčnou osobou.

 

Účel #2 Vývoj, vylepšování a testování
Právní základ Oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR)
Charakteristika Jako developer softwaru je naším cílem poskytnout nejlepší možné softwarové řešení. Za tímto účelem jako provozovatel neustále vyvíjíme a vylepšujeme náš software a pravidelně testujeme jeho funkce, např. prostřednictvím analýzy aplikace, odstraněním chyb, vydáváním nových verzí a aktualizací, průzkumů spokojenosti uživatelů, technickou podporou a analýzou výkonnosti funkcionalit nebo implementace zpětné vazby uživatelů. Tyto aktivity považujeme za náš oprávněný zájem.

 

Účel #3 Bezpečnost osobních údajů a IT systémů
Právní základ Plnění zákonných povinností (článek 6 odst. 1 písm. C) GDPR
Charakteristika V souladu s článkem 32 GDPR jako provozovatel chráníme naše prostory a zařízení, prostřednictvím kterých zpracováváme osobní údaje. Za tímto účelem jsme implementovali určitá bezpečnostní opatření, které jsou standardem v našem sektoru, přičemž v rámci toho může docházet ke zpracovávání osobních údajů.

 

Účel #4 Přímý marketing (newsletter a analytika)
Právní základ Souhlas (článek 6 odst. 1 písm. A) GDPR) nebo oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR
Charakteristika Pokud se přihlásíte do našeho newsletteru, zpracováváme Vaše osobní údaje jako provozovatel obvykle na právním základě souhlasu. Pokud jste však našim stávajícím zákazníkům a kontaktujeme Vás s nabídkou podobných zboží a služeb, jaké jste si už u nás zakoupili, spoléháme na zákonnou výjimku stanovenou v § 62 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích. V takovém případě je naším právním základem oprávněný zájem, kterým je přímý marketing. Naše marketingové aktivity nejsou mířené na osoby mladší 16 let. Je v našem zájmu, aby naše softwarová řešení měly co největší dopad a aby Služby nabízené uživatelům byly co nejkvalitnější. Z tohoto důvodu považujeme analýzu chování návštěvníků webu, uživatelů Služeb případně úspěšnosti kampaní jako součást výše uvedeného oprávněného zájmu.

 

Účel #5 Zvyšování povědomí o Planeat v online prostoru
Právní základ Oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR) a souhlas (článek 6 odst. 1 písm. A) GDPR)
Charakteristika Pokud provozujeme naše obchodní profily na sociálních sítích nebo náš blog, v nezbytné míře můžeme zpracovávat osobní údaje v souladu s naším oprávněným zájmem: zvyšování povědomí o společnosti / značce / produktech a službách Planeat v online prostředí. Momentálně udržujeme náš obchodní profil na sociální síti Facebook a našem blogu, kde se námi oslovení specialisté formou modelovaného rozhovoru věnují různým tématům z oblasti zdravého stravování. Pro tento účel vystupujeme jako provozovatel. Za tímto účelem také zveřejňujeme na našem webovém sídle fotografie a profily našich garantů v oblasti tréninku i zdravotního a nutričního poradenství případě kontaktní údaje pracovníků Planeat.

 

Účel #6 Účetní a daňové účely
Právní základ Plnění zákonných povinností (článek 6 odst. 1 písm. C) GDPR
Charakteristika Abychom byli v souladu se právní úpravou, která reguluje účetnictví a daně, jak provozovatel nezbytně zpracováváme osobní údaje uvedené na fakturách nebo jiné účetní dokumentací.

 

Účel #7 Uplatňování, obhajování a prokazování právních nároků (právní a smluvní agenda)
Právní základ Oprávněný zájem (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR) a plnění smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR)
Charakteristika Mohou nastat situace, že si budeme muset jako provozovatel uplatnit své právní nároky, požádat o odškodnění nebo mimosoudní vyrovnání nebo oznamovat určité skutečnosti orgánům veřejné moci. Rovněž potřebujeme zpracovávat osobní údaje v rámci běžné smluvní agendy. Výše uvedené zpracovatelské operace považujeme za náš oprávněný zájem, případně se spoléháme na smluvní vztah uzavřený s dotyčnou osobou.

 

Účel #8 Statistické účely
Právní základ Jakýkoliv právní základ výše uvedených (původních) účelů v režimu podle čl. 89 GDPR
Charakteristika Podle podmínkami čl. 89 GDPR zpracováváme osobní údaje získané na výše uvedené účely a na základě výše uvedených právních základů i pro statistické účely, jako provozovatel. Výsledkem takového zpracování nikdy nejsou osobní údaje, ale agregované / anonymní informace (jako např. Kolik máme zákazníky nebo ekonomické statistiky).

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Většina námi zpracovávaných osobních údajů se nachází na serverech našeho nutričního softwaru Planeat. Obecně v něm zpracováváme jen běžné kategorie osobních údajů jako např. jméno, příjmení, email, datum narození, věk, hmotnost, pohlaví, výška, preferované potraviny apod. V některých případech však nutriční software Planeat umožňuje pracovat is zvláštní kategorií osobních údajů týkající se zdraví ve smyslu čl. 9 GDPR. Konkrétně může jít o kontextuální údaje o onemocnění pacienta, alergenech resp. alergií na určité potraviny, o lécích pacienta apod. Pokud tyto údaje zadává do systému Planeat profesionální uživatel jako např. lékař, nutriční poradce nebo kondiční trenér, nejčastěji daní provozovatelé postupují na základě čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR [2] nebo na základě výslovného souhlasu podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. I když nejde o naši povinnost (jelikož vystupujeme v tomto případě jako zprostředkovatel), připravili jsme pro profesionální uživatele softwaru Planeat vzorový písemný výslovný souhlas podle předchozí věty. Pokud tyto údaje zpracováváme v rámci poskytování Služeb jako provozovatel, děláme tak pouze na základě výslovného souhlasu podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, který je součástí elektronického formuláře, jehož prostřednictvím údaje získáváme.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Zachovávání mlčenlivosti o osobních údajů bereme velmi vážně a proto jsme přijali interní politiky, díky kterým jsou Vaše osobní údaje sdíleny pouze s oprávněnými zaměstnanci naší společnosti nebo prověřenými třetími stranami. Naši zaměstnanci a pracovníci mohou mít přístup k osobním údajům výhradně na „need-to-know“ bázi, tzn. pouze oprávnění zaměstnanci konkrétního oddělení, se kterým souvisí zpracování osobních údajů mohou mít oprávněný přístup, přičemž tento přístup je typicky omezen pozicí, funkcí a pracovní náplní konkrétního zaměstnance. Osobní údaje našich klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů a jiných fyzických osob poskytujeme pouze v nezbytné míře následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů:
našim prověřeným a řádně právně zavázaným zprostředkovatelem (např. společnosti IT – Crowd, s.r.o., která nám poskytuje IT / programátorské služby);

 • našim právním poradcem (např. Dagital Legal, s.r.o.);
 • mzdovým a účetním poradcem;
 • poskytovatelem standardního softwarového vybavení (Microsoft, Google);
 • provozovatelům sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, Twitter);
 • poskytovatelům služeb cloudového úložiště, poskytovatelem analytických nástrojů nebo poskytovatelů marketingových nástrojů (Google, Amazon, Tawk, Smartlook, Exponet, Survey Monkey, Mailgun nebo další – viz sekci cookies);
 • prověřeným výživovým expertem, kterým poskytujeme Vaše údaje v případech, kdy nás k tomu opravňují VOP (např. při službě jídelníčku na míru;
 • zaměstnancům, pracovníkům, obchodním partnerům případně lektorem společnosti Planeat s.r.o. v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů nebo smluv.

V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme prostředníka, vždy předem prověříme, zda zprostředkovatel splňuje požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme našich vlastních příjemců (interní personál naší společnosti) Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány na základě pověření a pokynů, kterými našich příjemců poučí nejen o interních pravidlech ochrany osobních údajů, ale také o jejich právní odpovědnosti za jejich porušování. Pokud jsme požádáni orgánům veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky Vaše osobní údaje neposkytujeme. V případě zájmu o informace týkající se našich aktuálních zprostředkovatelů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší odpovědné osoby.

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Standardně (by default) omezujeme jakékoli přeshraniční přenosy osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), pokud to není nezbytné. Využíváme služby předního poskytovatele cloudového úložiště Amazon Web Services, které jsou umístěny v Irsku. Nicméně, někteří naši sud-dodavatelé a výše uvedení příjemci osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery se mohou nacházet ve Spojených státech amerických, které – jako takové – představují třetí zemi, která nezaručuje ochranu osobních údajů přiměřenou ochraně v EU. Nicméně, společnosti, které se certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Shield mechanismu jsou podle rozhodnutí Komise EU považováno za poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů jako v EU. Pokud přece jen provádíme předávání osobních údajů do třetích zemí, děláme tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (jako např. EU-US Privacy Shield) nebo vyžadujeme splnění jiných záruk na ochranu osobních údajů (např. Uzavření tzv. Smluvních doložek).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Obecně, doba uchovávání vyplývá z právních předpisů. Pokud z právních předpisů nevyplývá, dobu uchovávání Vašich osobních údajů vždy ve vztahu ke konkrétním účelem určujeme my prostřednictvím naší interní politiky a / nebo našeho spisového plánu. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, po jeho odvolání jsme povinni osobní údaje dále nezpracovávat na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat na jiném právním základě zvláště pokud jde o splnění zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávání osobních údajů na námi vymezené účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Účel Všeobecná doba uchovávania
Poskytování Služeb (vytvoření jídelníčku a analýza stravování) Během trvání smlouvy (VOP) t.j. dokud využíváte naše Služby
Vývoj, vylepšování a testování Během trvání smlouvy (VOP) t.j. dokud využíváte naše Služby
Bezpečnost osobních údajů a IT systémů Během trvání smlouvy (VOP) t.j. dokud využíváte naše Služby
Přímý marketing (newsletter a analytika) Do odvolání souhlasu nebo uplatnění námitky proti zpracovávání osobních údajů.
Zvyšování povědomí o společnosti Planeat v online prostoru Až do odstranění příspěvku samotnou dotyčnou osobou, odstranění příspěvku z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotyčné osoby o vymazání osobních údajů, příp. do odvolání souhlasu.
Účetní a daňové účely 10 let.
Uplatňování, obhajování a prokazování právních nároků (právní a smluvní agenda) Až do promlčení právního nároku, typicky 3 roky. Při smluvní agendě během trvání smlouvy až do vypořádání všech závazků.
Štatistické účely Během trvání jiných účelů zpracování.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naší společnosti poskytnout různými způsoby např .:

 • registrací na našich stránkách;
 • využíváním našich Služeb;
 • v procesu uzavírání smlouvy s naší společností;
 • komunikací s Vámi;
 • účastí na aktivitách naší společnosti na sociální síti;
 • odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo otázkami.

Vaše osobní údaje však můžeme získat také od Vašeho zaměstnavatele nebo od společnosti, v souvislosti s níž vaše osobní údaje zpracováváme. Nejčastěji jde o případy, kdy s danou společností uzavíráme nebo vyjednáváme smluvní vztah nebo jeho podmínky. Pokud se získání osobních údajů týká smluvního vztahu, nejčastěji jde o smluvní požadavek nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už Vašich nebo Vašich kolegů), může mít negativní důsledky pro organizaci, kterou zastupujete, nakolik nemusí dojít k uzavření nebo realizaci smluvního vztahu. V případě, že jste členem statutárního orgánu organizace, která je naší stranou nebo se kterou jednáme o uzavření smluvního vztahu, Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů a registrů. Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel zpracování osobních údajů.

Jaká práva máte jako dotyčná osoba?

Zvláště bychom Vás chtěli upozornit na tato práva:

„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. „

„Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování. Právo namítat máte i vůči zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme, jak jsou vysvětleny výše. Toto právo máte i vůči zpracovávání osobních údajů na právním základě veřejného zájmu, které však neprovádíme. „

V případě uplatnění tohoto práva Vám rádi prokážeme způsob, kterým jsme vyhodnotili tyto oprávněné zájmy jako převažující nad právy a svobodami dotčených osob.

GDPR stanovuje obecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno nakolik v konkrétním případě se mohou uplatnit výjimky resp. některá práva jsou navázány na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a naší interní politiky pro vyřizování podnětů dotčených osob. Jak dotčená osoba máte zejména:
Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;

 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR.
 • Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nesprávné osobní údaje o Vás s ohledem na účel a okolnosti a nemůžete změnit takové osobní údaje prostřednictvím funkcí aplikace, účtu nebo webových stránek, můžete požádat o opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů pomocí níže uvedeného dodatečného prohlášení (všechny informace jsou dobrovolné) a / nebo nás kontaktujte přes naše kontaktní údaje:

Doplňující prohlášení o opravě osobních údajů

Prosím vysvětlete, zda žádáte opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Vaše jméno a příjmení:
Kontaktní údaje:
Relevantní účel zpracování: Prosím uveďte, jakého účelu zpracování se Vaše žádost týká.
Kontext resp. vztah mezi Vámi a naší společností: Prosím uveďte, zda jste náš zaměstnanec, uživatel Služeb, obchodní partner, zájemce o zaměstnání apod.
Charakter Vaší opravy: Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
Souvislosti Vaší žádosti o opravu: Prosím vysvětlete, proč se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávně nebo neúplně osobní údaje.
Oprava: Prosím uveďte, které konkrétní osobní údaje požadujete opravit nebo doplnit.

Toto doplňující prohlášení o opravě osobních údajů nám zašlete na dpo@planeat.cz

Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky podle § 100 Zákona o ochraně osobních údajů nebo obrátit se se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy nebo námitky řešit primárně komunikací s námi. Pokud jsme osloveni ze strany koncových uživatelů, jejichž žádost se týká zpracování osobních údajů ze strany profesionálních uživatelů Planeat, tyto žádosti nejsme oprávněni.

Dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování?

Ne, aktuální neprovádíme takové zpracovatelské operace, na základě kterých by docházelo k přijímání rozhodnutí s právním účinkem nebo jiným podstatným vlivem na Vaši osobu, které by byly založeny výhradně na plně automatizované zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Je naší povinností chránit Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem a z tohoto důvodu jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. Naše společnost implementovala obecně akceptované technické a organizační standardy za účelem zachování bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů zejména před jejich ztrátou, zneužitím, neautorizované úpravě, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody dotčených osob. V situacích, kdy se přenášejí citlivá data, používáme šifrovací technologie vid např. komunikace s platební bránou. Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech provozovatelů našich webů umístěných v datacentrech. V případě použití analytický nástrojů třetích stran, jsou data uložena na serverech třetích stran (viz cookies).

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webstránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozích návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webstránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá cookies na zejména pro účely měření její návštěvnosti. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

Naše webové lokality přímo ukládají do souboru cookies informaci o trvalém skrytí lišty s oznámením o používání souborů cookies po projevení souhlasu návštěvníka. Kromě toho používáme na www.planeat.sk i tzv. „Session cookies“, které obsahují pouze neosobní informace o návštěvníkovi stránky a po zavření prohlížeče se automaticky vymažou. Poskytují nám množství užitečných informací, například kolik návštěvníků bylo na stránce či jaké prohlížeče používají, díky čemuž jsme schopni naši stránku optimalizovat a vylepšovat a tzv. „Funkční cookies“, které umožňují zapamatovat si přihlašovací údaje návštěvníka stránky, zajistit bezpečnost po přihlášení nebo zúčastnit se soutěží zveřejněných na stránce. Kromě toho používají soubory cookies nástroje třetích stran, které jsou našich webových stránkách implementovány a slouží hlavně na podporu našich marketingových, statistických a analytických aktivit umožňujících nám provozovat moderní web.

 

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
__cfduid cloudflare.com 1 rok HTTP

Účel užívání: Používá se v obsahové síti CloudFlare pro identifikaci důvěryhodných provozních údajů (web traffic), což podporuje bezpečnost. Jde o nezbytné cookies, které umožňují fungovat běžným funkcím webové stránky jako navigace nebo bezpečný přístup k částem webstránky. Webstránka bez těchto cookies nemůže fungovat.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
AWSALB aws.amazon.com 6 dní HTTP

Účel užívání: Používá se na vyrovnávání paměťové zátěže pro zlepšování uživatelských zkušeností s webstránkou.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
AWSELB aws.amazon.com 1 den HTTP

Účel užívání: Používá se na distribuci návštěvnosti webových stránek na více serverech, aby se optimalizovaly časy odezvy. Jde o nezbytné cookies, které umožňují fungovat běžným funkcím webové stránky jako navigace nebo bezpečný přístup k částem webstránky. Webstránka bez těchto cookies nemůže žádné fungovat.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
_ga Google Analytics 2 roky HTTP

Účel užívání: Registruje unikátní ID, které se používá k vytváření statistik o používání webstránky uživatelům. Slouží výlučně na anonymní agregaci statistických údajů, které nám pomáhají pochopit jak návštěvníci používají naše stránky.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
_gat Google Analytics 1 den HTTP

Účel užívání: Používá se na zrychlení výpočtů na straně Google Analytics. Slouží na zpracování statistických údajů o používání naší webstránky.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
_gid Google Analytics 1 den HTTP

Účel užívání: Registruje unikátní ID, které se používá k vytváření statistik o používání webstránky uživatelům. Slouží výlučně na anonymní agregaci statistických údajů, které nám pomáhají pochopit jak návštěvníci používají naše stránky.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
collect Google Analytics Během doby spojení Pixel

Účel užívání: Používá se pro předávání údajů do služby Google Analytics o uživatelově zařízení a chování na našem webu, přičemž sleduje uživatele přes zařízení a marketingové kanály.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
smartlook Cookie manager. smartlook.com Během doby spojení HTTP

Účel užívání: Používá se analýzu chování uživatele našeho webu a optimalizaci stránek v rámci sestavování statistických údajů.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
Tawk Window Name tawk.to Během doby spojení HTML

Účel užívání: Používá se na správné fungování kontaktního formuláře (chat-boxu). Jde o nezbytné cookies, které umožňují fungovat běžným funkcím webové stránky jako navigace nebo bezpečný přístup k částem webstránky. Webstránka bez těchto cookies nemůže řádně fungovat.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
Tawk Connection Time tawk.to Během doby spojení HTTP

Účel užívání: Umožňuje webstránce rozpoznat návštěvníka pro potřeby optimalizace funkcionalit chat-boxu v rámci sestavování statistických údajů. tawk.to

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
tawkUUID tawk.to 179 dní HTTP

Účel užívání: Používá se sbírání informací o tom, jak uživatel využívá live chat na webstránce a slouží i pro statistické účely. Také se používá i při identifikace registrovaných uživatelů na lepší asistenci v rámci chat-boxu.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
_fbp Facebook 1 den HTTP

Účel užívání: Používá je Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
fr Facebook 3 měsíce HTTP

Účel užívání: Používá je Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
tr Facebook Během doby spojení Pixel

Účel užívání: Používá jejich Facebook na zobrazování reklamy a marketingových nabídek třetích stran

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
h heapanalytics.com Během doby spojení Pixel

Účel užívání: Používá se jako „script tag“ v rámci marketingových účelů

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
r/collect doubleclick.net Během doby spojení Pixel

Účel užívání: Používá se pro předávání údajů do služby Google Analytics o uživatelově zařízení a chování na našem webu, přičemž sleduje uživatele přes zařízení a marketingové kanály.

Název cookies Poskytovatel Doba používání Typ
SL_ C_ 23361dd 035530 _KEY
SL_L_ 23361dd 035530 _SID
SL_L_ 23361dd 035530 _VID
Planeat.sk Trvalé / 13 mesiacov HTML

Účel užívání: Používajú sa na zber údajov o používateľoch webstránky ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a otvorené podstránky. Účelom je segmentácia návštevníkov podľa faktorov ako sú demografické údaje a približná lokalita, preto aby marketingové agentúry dokázali lepšie pochopiť a štruktúrovať cieľové skupiny v rámci online marketingu.

 

Google Analytics

Tato služba od Google Inc. je analytický nástroj, který ukládáním informací do souborů cookie umožňuje generovat statistické výstupy o návštěvnosti našich stránek. Tato Funkcionalita není nezbytná pro prohlížení a slouží nám na monitoring provozu webu a její zlepšování.

Planeat při využívání Google Analytics nezpracovává žádné osobní údaje a ani jiné identifikátory využitelné na nepřímou identifikaci (např. IP adresu) dotčených osob. To však neznamená, že tímto způsobem nedochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů společností Google Inc., která je provozovatelem služby Google Analytics.

Hlavní soubor cookie, který používá služba Google Analytics, je súbor__ga. Více o typech cookies, které používá Google Inc. se můžete dozvědět zde: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Kromě vytváření přehledů o statistikách využití webových stránek Planeat je možné službu Google Analytics společně s některými soubory cookie pro reklamy použít k zobrazování relevantnějších reklam od Google Inc. (Vycházejících z historie vyhledávání a aktivit na našem webu) jakož i na měření interakcí se zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vašeho chování na na našich stránkách také využívá soubory typu cookies, které se ukládají v zařízení koncového uživatele webové stránky (počítač, tablet, smartphone). Google anonymizovány část IP adresy vázající se k zařízení koncového uživatele naší webové stránky ihned při jejím získávání, čímž se posiluje ochrana Vašeho soukromí. Google Inc. využívá informace získané během používání webové stránky, aby vyhodnotil Vaše používání naší webové stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webové stránce a poskytl nám další služby spojené s používáním webové stránky Planeat a používáním internetu. Tomuto zpracování údajů službou Google Analytics lze zabránit vhodným nastavením internetového prohlížeče, do kterého nainstalujete zásuvný modul (add on) prohlížeče dostupný prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz se uloží do Vašeho internetového prohlížeče soubor cookie opt-out, který zabrání budoucímu získávání údajů při návštěvě webové stránky Planeat.

Bližší informace o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů společností Google Inc. při používání služby Google Analytics si můžete přečíst v Podmínkách ochrany soukromí, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociální sítě

Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Naše podmínky ochrany soukromí vysvětlují jen základní otázky týkající se správy našich profilů nebo profilů našich klientů. Máme pouze typické administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše nebo klientské profily. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávané poskytovateli platforem sociálních sítí (například Facebook) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj.

Facebook

Na naší webové stránce jsou integrovány doplňky pro sociální média ( „doplňky“) sociální sítě Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ( „Facebook“). Poznáte je podle loga Facebook na webové stránce. Při návštěvě naší webové stránky dostane Facebook informace, že jste navštívili webovou stránku se svou IP adresou. Pokud kliknete na ikonu Facebooku dostupnou na našem webu, přičemž jste zároveň přihlášeni a / nebo registrovaní ke svému účtu na Facebooku, obsah webové stránky se přesměruje na váš profil na Facebooku. Následně může Facebook vaši návštěvu webové stránky přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku nebo ne. Planeat Vás upozorňuje, že při využívání našeho webu nemá žádný vliv na zjišťované údaje a procesy zpracování údajů, a také nám není znám celkový rozsah zjišťovaných údajů, účel zpracování resp. lhůty uložení těchto údajů. Facebook ukládá získané údaje o vás jako uživatelské profily a používá je pro vlastní účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení svých služeb a nástrojem registrovaným uživatelům. Takové hodnocení se provádí zejména s cílem informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte nárok vznést proti vytváření takových uživatelských profilů, přičemž s námitkou se musíte obrátit na společnost Facebook. Po skončení používání Facebooku doporučujeme vždy se odhlásit zejména z toho důvodu, abyste se vyhnuli přiřazení vaší činnosti na internetu k vašemu profilu. Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím společnosti Facebook získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Rádi bychom Vás také informovali, že můžeme využívat služby poskytované společností Facebook Irelend Limited, které jsou označeny jako „data file custom audiences“ – správa publika pro realizování reklamních kampaní, přičemž může docházet ke spojování námi zpracovávaných dat s osobními údaji manipuluje v databázích Facebooku a „measurment and analytics“, v jejímž rámci Facebook zpracovává v našem jménu osobní údaje s cílem měřit výkonnost a dosah našich reklamních kampaní a poskytovat nám přehledy uživatelů, kteří viděli a reagovali na náš reklamní obsah. K tomuto zpracovávání Vašich osobních údajů tedy může dojít v případě, že v rámci užívání Vašeho uživatelského profilu zřízeného na Facebooku budete provádět interakce s našim reklamním obsahem nebo s našimi webstránky. V takových případech využíváme společnost Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující právní záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms / dataprocessing.

V případě, že Vám výše vysvětleno zpracovávání osobních údajů překáží můžete vůči němu namítat nebo můžete využít i dostupné samoregulační nástroje vyvinuté pro sektor online marketingu, které jsou dostupné zde: http://www.aboutads.info/choices a http: // www .youronlinechoices.eu /). Tyto online dostupné nástroje Vám umožní ve svém prohlížeči automatizovaně identifikovat digitální identifikátory třetích stran (včetně těch od Facebooku) a vymazat je, čímž zamezíte i případnému zpracovávání Vašich osobních údajů.

LinkedIn

Používání této sociální sítě má pro nás v první řadě význam v tom, že prostřednictvím našeho profesionálně spravovaného účtu budujeme zvyšování povědomí o Plaen v online prostředí (např. Přidáváním PR obsahu) a zadruhé na navázání interní komunikace s odborníky a profesionály, kterých bychom mohli mít zájem zaměstnat nebo s nimi navázat jinou formu profesionální spolupráce. Prostřednictvím našeho účtu tak mohou naši personalisté vést komunikaci s našimi potenciálními obchodními partnery, zda vhodnými kandidáty na obsazení volného pracovního místa. Kromě toho můžeme využívat i služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zaměřené na podporu našeho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, jejichž cílem je zejména zvyšovat návštěvnost našich stránek, či účelově vytvořených podstránek (microsites). Také můžeme využívat i LinkedIn nástroje na správu našich kampaní jako Campaign manager a personalizovanou interní poštu na zasílání našeho obsahu při budování PR a povědomí o nás a našich službách, zda při informování o volné pracovní pozice vhodné pro Váš profil. V případě, že využíváme tyto služby LinkedIn bude vystupovat jako náš prostředník, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující právní záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem sociální sítě LinkedIn na jeho vlastní účely získáte na následujícím URL odkazu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Planeat také využívá při komunikaci s okolním světem i Twitter, který je provozován firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálně kromě běžného uživatelského využívání našeho účtu na Twitteru nevyužíváme na zpracování osobních údajů žádné služby od toho provozovatele sociální sítě. Na zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem sociální sítě nemá Planeat žádný vliv ani kontrolu. Pro získání bližších informací o zpracování Vašich osobních údajů můžete použít odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

Změna podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, se změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

Planeat, s.r.o.

Bratislava, 18.2.2019

 

1 Viz čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR: „zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, posouzení pracovní způsobilosti zaměstnance, lékařské diagnózy, poskytování zdravotní nebo sociální péče nebo léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo práva členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem „