Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky pre profesionálnych užívateľov softvéru Planeat

prevádzkovaného spoločnosťou Planeat, s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 885 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100305/B, bankové spojenie: GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu/IBAN: SK2409000000005065355382, kontaktné telefónne číslo: +421 903 567 351 (ďalej len „Poskytovateľ“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Webstránkou sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ (napríklad: https://www.planeat.sk, https://www.planeat.cz, http://www.planeat.io, https://trainer.planeat.sk, https://blog.planeat.sk, https://sport.planeat.sk) alebo tretia osoba na základe osobitného vzťahu s Prevádzkovateľom a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ alebo tretia osoba poskytuje používateľom služby (ďalej len „Webstránka“ alebo „Webstránky“).

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Užívateľom na diaľku prostredníctvom akceptácie týchto VOP na Webstránke (tak ako je definovaná nižšie), pričom tieto VOP upravujú podmienky používania softvéru zmluvným stranám známym ako „Planeat“, ktorý umožňuje generovať profesionálne nutričné programy (jedálničky) vo viacerých oblastiach medicíny (obezitológia, dietológia, diabetológia, gastroenterológia, imunológia, neurológia, onkológia, kardiológia, nefrológia a iné) a v oblasti pohybovej aktivity a športu (ďalej len „Softvér”).

1.3 Užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá akceptuje tieto VOP na Webstránke odkliknutím políčka ‘Súhlasím so VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI’ alebo iným spôsobom vyjadrí vôľu postupovať v súlade s týmito VOP (ďalej len „Užívateľ“) (Užívateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“).

1.4 Momentom akceptácie týchto VOP Užívateľom je medzi Poskytovateľom a Užívateľom uzatvorená zmluva o spolupráci v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 511/1993 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) v rozsahu aký je uvedený v týchto VOP.

1.5 Prechod na platenú verziu Softvéru môže Užívateľ uskutočniť jedine ak si zakúpi aspoň jeden balíček s kreditmi (ďalej len „Kreditový balíček“).

2. Skúšobná verzia Softvéru

2.1 V prípade, že Užívateľ akceptuje tieto VOP pri registrácii záujmu o skúšobnú verziu (odkliknutím ‘Vyskúšajte BEZPLATNE‘, alebo ‘Vyskúšajte DEMO verziu bezplatne‘ na Webstránke) vzťahujú sa na Zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom len body 1 a 2 týchto VOP, ak nie je v tomto bode 2 uvedené inak.

2.2 Používanie Softvéru Užívateľom je bezplatné a trvá 15 dní odo dňa prijatia potvrdzujúceho emailu s pokynmi k registrácii, ktorý obsahuje prístupové údaje prostredníctvom ktorých bude môcť Užívateľ začať využívať Softvér, t.j. užívateľské meno (email) a heslo. Súčasťou skúšobnej verzie je 120 kreditov, ktoré môže užívateľ využiť na ľubovoľné funkcie Softvéru. V prípade zakúpenia niektorého z Kreditových balíčkov pred vypršaním 15 dňovej skúšobnej doby, budú nevyužité kredity bez straty prenesené užívateľovi do platenej verzie Softvéru.

2.3 Účelom skúšobnej verzie Softvéru je umožniť Užívateľovi oboznámiť sa so Softvérom a jeho funkcionalitou počas 15 – dňovej skúšobnej doby.

2.4 Počas 15 – dňovej skúšobnej doby Užívateľ nesmie jedálničky predávať tretím osobám.

2.5 Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi bezodplatný, nevýhradný súhlas s použitím Softvéru ako autorského diela, ktorý je časovo obmedzený na 15 dní od prijatia potvrdzujúceho emailu (bod 2.2), a ktorý je obmedzený na spôsob použitia Softvéru, ktorý predpokladá Zmluva a zároveň ktorý je vecne obmedzený na dosiahnutie účelu Zmluvy (bod 2.3). Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa udeľovať tretím stranám sublicenciu alebo iný súhlas na používanie Softvéru.

2.6 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú zachovávať mlčanlivosť v súlade s bodom 6.2 týchto VOP.

3. Platená verzia Softvéru

3.1 V prípade, že Užívateľ akceptuje tieto VOP pri registrácii záujmu o platenú verziu Softvéru (zakliknutím, zakúpením niektorého z Kreditových balíčkov na Webstránke) vzťahujú sa na Zmluvu medzi Poskytovateľom a Užívateľom tieto VOP v celom ich rozsahu okrem bodu 2.

3.2 Predmetom Zmluvy je bližšia úprava podmienok spolupráce Zmluvných strán súvisiacich s používaním Softvéru, najmä:

3.2.1 záväzok Poskytovateľa umožniť Užívateľovi používať Softvér v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v bode 4 nižšie;

3.2.2 záväzok Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za používanie Softvéru podľa bodu 5 nižšie;

3.2.2 predmetom Zmluvy je ďalej akákoľvek povinnosť Zmluvnej strany uvedená v týchto VOP.

3.3 Poskytovateľ bezodkladne po akceptácii týchto VOP Užívateľom umožní využívať na softvéri vytvorené jedálničky a analýzy jedál pre komerčné využitie. Užívateľ má právo prístupu len do prostredia Softvéru, ktoré umožňuje využívanie Softvéru na dohodnutý účel podľa verzie Softvéru a nemá právo na prístup do backend prostredia Softvéru, nemá právo získať a využívať zdrojový alebo strojový kód Softvéru.

4. Podmienky používania Softvéru

4.1 Užívateľ je oprávnený používať Softvér na generovanie nutričných programov (jedálničky), analýzu stravovacích návykov pre svojich pacientov a klientov za odplatu a na vytváranie nových šablón diét, nových ingrediencií a funkcií spojených s ikonami Diéty a Databáza potravín, ktoré budú ukladané v Softvéri.

4.2 Užívateľ má možnosť zakúpiť si u Poskytovateľa kreditové balíčky v hodnote:

4.2.1 30 kreditov za jednorazový poplatok 290 Kč s DPH;

4.2.2 100 kreditov za jednorazový poplatok 950 Kč s DPH;

4.2.3 300 kreditov za jednorazový poplatok 2950 Kč s DPH;

4.2.4 800 kreditov za jednorazový poplatok 5950 Kč s DPH.

4.3 Kredity umožňujú užívateľovi vytváranie, prepočet nutričných plánov (jedálničkov) – odpočíta sa 30 kreditov z aktuálneho stavu kreditov Používateľa za jeden vytvorený nutričný plán; a analýzu stravovacích návykov (diagnostiku) – odpočíta sa 1 kredit z aktuálneho stavu kreditov Používateľa za diagnostiku stravovacích návykov počas jedného dňa.

4.4 Užívateľ je oprávnený zakúpiť akýkoľvek z Kreditových balíčkov kedykoľvek, viacnásobne a v akomkoľvek množstve.

4.5 Užívateľ je oprávnený svojim pacientom alebo klientom ponúkať nutričné programy (jedálničky) a analýzy stravovacích návykov vygenerované v Softvéri v súlade s touto Zmluvou za odplatu. Výšku odplaty je Užívateľ oprávnený stanoviť sám, pričom odplata odporúčaná Poskytovateľom je 50 až 200 eur bez DPH za jeden nutričný plán.

4.6 Poskytovateľ ručí Užívateľovi, že Softvér bude použiteľný na dohodnutý účel a že akékoľvek chyby Softvéru vo fungovaní na dohodnutý účel podľa týchto VOP budú odstránené najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia chyby Poskytovateľovi. V prípade, že Poskytovateľ neodstráni chyby Softvéru v tejto lehote, pričom Softvér nebude môcť byť bez zavinenia Užívateľa používaný na dohodnutý účel, je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Poskytovateľ je povinný užívateľovi vrátiť na jeho účet čiastku odpovedajúcu užívateľom nevyčerpaných kreditov.

4.7 Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby nutričné programy neboli ďalej využívané klientami alebo pacientami v rozpore s týmito VOP (napr. na komerčné účely) ale len pre účely osobnej potreby a osobnej diéty konkrétneho klienta alebo pacienta Užívateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť túto povinnosť vhodnými zmluvnými dojednaniami s vlastnými klientami alebo pacientami.

4.8 Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi súhlas s použitím Softvéru ako autorského diela na spôsob použitia Softvéru, ktorý predpokladajú tieto VOP, pričom tento súhlas je územne obmedzený na územie Slovenskej a Českej republiky, vecne obmedzený na dosiahnutie dohodnutého účelu (t.j. generovanie nutričných programov a vytváranie nových šablón diét a v prípade prístupu ku rozšírenej verzii softvéru aj využitie funkcií softvéru v ikonách ‘Diéty‘ a ‘Databáza potravín‘), platí len počas trvania Zmluvy a zároveň je tento súhlas nevýhradného charakteru (ďalej len „Licencia“). Licencia nezahŕňa oprávnenie Užívateľa Softvér alebo jeho rozmnoženiny ďalej rozširovať predajom, iným prevodom vlastníckeho práva, prenájmom alebo vypožičaním, tým nie je dotknuté oprávnenie Užívateľa ponúkať nutričné programy vygenerované v Softvéri za odplatu. Odmena za poskytnutie Licencie je už zahrnutá v odmene za využívanie Softvéru podľa bodu 5.1 nižšie a tvorí jej podstatnú časť. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa udeľovať tretím stranám sublicenciu alebo iný súhlas na používanie Softvéru.

4.9 Užívateľ je oprávnený označovať nutričné programy vygenerované Softvérom svojim obchodným označením, logom, obchodným menom alebo inými svojimi označeniami, s tým, že nutričné programy budú zároveň označené aj označeniami Poskytovateľa. Z konania Užívateľa musí byť za každých okolností zrejmé, že Softvér nie je jeho majetkom, nemá k nemu výlučné práva a že Softvér využíva len na základe týchto VOP ako jeho oprávnený užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa vykonávať akékoľvek zmeny Softvéru, zasahovať do Softvéru a jeho funkcionality alebo používať Softvér takým spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý pre Softvér, jeho užívateľov, informácie alebo dáta uložené alebo spracúvané Softvérom alebo Poskytovateľa, jeho oprávnené záujmy a dobré meno.

4.10 V prípade ak Užívateľ vytvorí pri používaní Softvéru nové autorské dielo alebo iný predmet chránený právom duševného vlastníctva, Užívateľ udeľuje súhlas na použitie takého diela alebo predmetu práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, pričom daný súhlas je výhradného, vecne, územne a časovo neobmedzeného charakteru a Užívateľ týmto prevádza na Poskytovateľa akékoľvek a všetky súvisiace práva, vrátane práv, ktoré podliehajú registrácii alebo oznamovacej povinnosti a na ktoré by bol inak oprávnený len Užívateľ a to v maximálnom rozsahu, aký umožňujú právne predpisy Slovenskej republiky bez nároku Užívateľa na akúkoľvek odmenu.

4.11 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený Softvér ďalej vyvíjať, meniť vylepšovať a aktualizovať bez ďalšieho súhlasu alebo špecifického informovania Užívateľa.

4.12 Užívateľ sa zaväzuje Softvér chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj inými skutočnosťami, ktoré by mohli mať za následok poškodenie alebo znehodnotenie Softvéru a dát v ňom spracúvaných vrátane osobných údajov.

4.13 Inštalácia Softvéru Užívateľom nie je potrebná a pre jeho fungovanie stačí pripojenie na internet a prihlásenie sa do osobného účtu Užívateľa cez Webstránku.

5. Odmena a platobné podmienky

5.1 Užívateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa bodu 4.1 vyššie alebo a v prípade uplatnenia zľavového kódu odmenu vo výške 50% zo sumy ktoréhokoľvek Kreditového balíčka, a to na základe faktúr vystavených Poskytovateľom do 72 hodín od doby zakúpenia Kreditového balíčka (ďalej len „Odmena“).

5.2 Poskytovateľ bude fakturovať Odmenu vždy za zakúpený Kreditový balíček. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia. Poskytovateľ bude faktúry doručovať Užívateľovi prostredníctvom emailu na kontaktnú emailovú adresu Užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu bankovým prevodom na účet Poskytovateľa:

bankové spojenie: GIBASKBX – Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu/IBAN: SK2409000000005065355382.

5.3 Každá faktúra vystavená Poskytovateľom na základe týchto VOP musí obsahovať variabilný symbol, ktorým bude číslo faktúry Poskytovateľa, pričom Užívateľ je povinný tento variabilný symbol vyplniť pri platbe faktúry.

5.4 Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto VOP musí spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, prípadne iných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti je Zmluvná strana, ktorej bola faktúra doručená, oprávnená vrátiť faktúru druhej Zmluvnej strane na opravu a daná Zmluvná strana je povinná faktúru opraviť. Splatnosť danej faktúry začína plynúť až v momente doručenia opravenej faktúry, ktorá spĺňa všetky zákonné náležitosti.

5.5 V prípade omeškania Užívateľa so splnením povinnosti zaplatiť Odmenu v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Zmluvnej strany zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

6. Ďalšie povinnosti Zmluvných strán

6.1 Užívateľ rozumie a berie na vedomie, že Poskytovateľ nedáva v súvislosti so Softvérom žiadne záruky, záruky za akosť alebo garancie zlepšenia zdravotného stavu osôb, ktoré využívajú nutričné programy vygenerované Softvérom. Užívateľ nesmie svojich klientov alebo pacientov ubezpečovať, naznačovať alebo informovať o tom, že používanie Softvéru má akékoľvek garantované alebo pozitívne účinky na ich zdravotný stav. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za smrť alebo ujmu na zdraví osôb, ktoré využívajú nutričné programy vygenerované v Softvéri zostáva výlučne na Užívateľovi ako na tvorcovi konkrétnej diéty. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu v zmysle zákona č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov, nakoľko Softvér nie je výrobkom v zmysle § 2 daného zákona, pričom ak by sa ukázal byť výrobkom v zmysle daného ustanovenia konkrétny nutričný program (jedálniček) vygenerovaný v Softvéri Užívateľom, výrobcom takého výrobku bude Užívateľ a nie Poskytovateľ. Čestne prehlasujem, že mám adekvátne vzdelanie v problematike výživy potrebné pre využívanie verzie aplikácie, ktorú používam pri manažmente svojich klientov v súlade so zákonmi mojej krajiny.

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri plnení Zmluvy, pričom táto povinnosť zostáva zachovaná aj po ukončení Zmluvy. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vždy vzťahuje na údaje alebo informácie, ktoré druhá Zmluvná strana označí ako dôverné.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Pri používaní Softvéru dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pri ktorom Užívateľ vystupuje ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 bod 8 GDPR (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý akceptáciou VOP poveruje spracúvaním osobných údajov Poskytovateľa ako sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 bod 8 GDPR (ďalej len „Sprostredkovateľ“). Akceptáciou VOP automaticky dochádza k uzatvoreniu zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR v zmysle ustanovení tohto bodu 7 VOP.

7.2 Poskytovateľ spracúva osobné údaje aj v postavení prevádzkovateľa na svoje vlastné účely, ako vysvetľujú podmienky ochrany súkromia dostupné na https://blog.planeat.sk/privacy/ (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“). Podmienky ochrany súkromia nepredstavujú súčasť týchto VOP a môžu byť kedykoľvek zmenené Poskytovateľom bez potreby zmeny týchto VOP. Užívateľ sa zaväzuje oboznámiť s obsahom Podmienok ochrany súkromia. Užívateľ sa zaväzuje informovať dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva v Softvéri podľa čl. 13 GDPR, pričom je Užívateľ poskytnúť dotknutým osobám možnosť oboznámiť sa Podmienkami ochrany súkromia pri získavaní ich osobných údajov.

7.3 Účel spracúvania. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov na účel: poskytovanie Služieb (vytvorenie jedálnička a analýza stravovania) v mene Prevádzkovateľa a to výlučne v súlade s touto zmluvou, GDPR a pokynmi Prevádzkovateľa.

7.4 Povaha a predmet spracúvania. Povaha spracúvania je daná obsahom týchto VOP a vzťahom medzi Zmluvnými stranami, v ktorom Poskytovateľ vystupuje ako dodávateľ online služby, v rámci ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom primárny vzťah z pohľadu ochrany osobných údajov je medzi Prevádzkovateľom a jeho pacientami a klientami, ktorých dáta sú spracúvané použitím Softvéru. Predmetom spracúvania je elektronické spracúvanie dát v rámci funkcionality Softvéru pri generovaní jedálničkov a analýzy stravovacích návykov zo strany Užívateľa.

7.5 Doba spracúvania. Doba spracúvania je stanovená počas trvania Zmluvy alebo až do vydania pokynu Prevádzkovateľa adresovanému Sprostredkovateľovi o ukončení spracúvania osobných údajov k určitému dňu.

7.6 Typ osobných údajov. Sprostredkovateľ bude spracúvať len bežné osobné údaje ako napr. meno, priezvisko, email, dátum narodenia, vek, hmotnosť, pohlavie, výška, preferované potraviny a ďalšie/podobné údaje. Softvér umožňuje spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR a to najmä údaje týkajúce sa zdravia, ako bližšie vysvetľujú Podmienky ochrany súkromia. Konkrétna špecifikácia osobných údajov sa môže meniť v závislosti od nastavenia alebo verzie Softvéru. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť súlad s čl. 9 ods. 2 GDPR a je povinný buď vyžadovať výslovný súhlas dotknutých osôb so spracúvaním údajov týkajúcich sa zdravia v znení podľa prílohe č. 1 týchto VOP. V prípade, ak Prevádzkovateľ nepoužíva daný súhlas a napriek tomu spracúva v rámci Softvéru osobitné kategórie osobných údajov, prehlasuje Sprostredkovateľovi, že spĺňa iné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 GDPR (najmä písm. h)), ktoré umožňujú spracúvanie osobných údajov v rozsahu podľa prílohy č. 1 týchto VOP.

7.7 Kategórie dotknutých osôb. Dotknuté osoby zahŕňajú pacientov alebo klientov Užívateľa, ktorým Užívateľ vypracúva jedálniček alebo analyzuje stravovacie návyky pomocou Softvéru.

7.8 Zdokumentované pokyny. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému Sprostredkovateľ podlieha; v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. Za zdokumentovaný pokyn sa považuje aj objednávka Prevádzkovateľa, inštrukcia emailom alebo technické nastavenie Softvéru vykonané alebo nezmenené Prevádzkovateľom.

7.9 Mlčanlivosť. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od alebo v mene Prevádzkovateľa a zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje (napr. jeho zamestnanci alebo ďalší sprostredkovatelia) zaviazali, že zachovajú dôvernosť / mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch Prevádzkovateľa.

7.10 Bezpečnosť osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný prijať a udržiavať primerané bezpečnostné opatrenia podľa čl. 32 GDPR. Prevádzkovateľ pred začatím spolupráce preveril Sprostredkovateľa zo záverom, že poskytuje dostatočné záruky za to, že spracúvanie osobných údajov spĺňa požiadavky GDPR a za to, že sa zabezpečí ochrana práv dotknutej osoby.

7.11 Súčinnosť. Sprostredkovateľ je povinný pomáhať Prevádzkovateľovi pri plnení povinnosti Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby a ďalších povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 32 až 36 s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi, na náklady Prevádzkovateľa.

7.12 Žiadosti dotknutých osôb. Sprostredkovateľ nie je oprávnený sám odpovedať na žiadosti dotknutých osôb Prevádzkovateľa, a to ani na pokyn Prevádzkovateľa. Akékoľvek žiadosti dotknutých osôb doručené Sprostredkovateľovi, ktoré sa týkajú Prevádzkovateľa, je Sprostredkovateľ povinný preposlať Prevádzkovateľovi.

7.13 Ukončenie. Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa Sprostredkovateľ všetky osobné údaje buď vymaže alebo vráti Prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. Za vymazanie osobných údajov je možné považovať tiež anonymizáciu osobných údajov.

7.14 Porušenie ochrany osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi každé podozrenie, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov.

7.15 Audity. Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností v čl. 28 GDPR a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril prevádzkovateľ, a prispieva k nim. Prevádzkovateľ znáša všetky náklady Sprostredkovateľa podľa predchádzajúcej vety, vrátane administratívnych nákladov a nákladov Sprostredkovateľa na právne poradenstvo.

7.16 Ďalší sprostredkovatelia. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa čl. 28 ods. 2 a 4 GDPR. Konkrétny zoznam ďalších sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov je uvedený v Podmienkach ochrany súkromia. Akceptovaním týchto VOP Prevádzkovateľ udeľuje všeobecné písomné povolenie na použitie sprostredkovateľov uvedených v Podmienkach ochrany súkromia ako aj na vymenovanie nových sprostredkovateľov alebo ich zmenu v rámci obdobných kategórií alebo typu služieb, aké sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia. Tento bod sa nepoužije na situácie, kedy Poskytovateľ spracúva osobné údaje v postavení prevádzkovateľa.

8. Trvanie a ukončenie Zmluvy

8.1 Zmluva v zmysle týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou bez uvedenia alebo z akéhokoľvek dôvodu vo výpovednej lehote dvoch mesiacov, ktorá začína plynúť doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

8.3 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo ak druhá Zmluvná strana poruší povinnosti podľa týchto VOP podstatným spôsobom, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Pre účely Zmluvy sa za podstatné porušenie povinnosti Zmluvnej strany považuje najmä, avšak nie len:

8.3.1 meškanie so splatením peňažného záväzku podľa týchto VOP o viac ako 2 kalendárne mesiace napriek predchádzajúcej výzve na zaplatenie;

8.3.2 akékoľvek porušenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z týchto VOP alebo Zákona;

8.3.3 využívanie Softvéru Užívateľom iným spôsobom, ako predpokladajú tieto VOP;

8.3.4 akékoľvek porušenie licenčných podmienok zo strany Užívateľa;

8.3.5 prípad, kedy používanie Softvéru nie je možné bez zavinenia Užívateľa po dobu dlhšiu ako 15 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní odo dňa oznámenia chyby Softvéru Poskytovateľovi.

8.4 Pre účely týchto VOP sa písomnosť považuje doručenú druhej Zmluvnej strane do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania písomnosti formou doporučenej poštovej zásielky. Za písomnosť sa považuje aj elektronická pošta (email), ktorá sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v deň odoslania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú účinné od 1. januára 2020.

9.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webstránke, pričom je v takom prípade Poskytovateľ povinný danú skutočnosť oznámiť Užívateľovi. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP.

9.3 Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri alebo emailom na adresu: klienti@planeat.sk v prípade Poskytovateľa a v prípade Užívateľa na email, ktorým sa Užívateľ registroval na Webstránke. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností, pričom ak porušia túto povinnosť a zásielka/email sa vráti ako nedoručená, považuje sa taká zásielka/pošta za doručenú.

9.4 Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP a pôvodného ustanovenia.

9.5 Užívateľ nemôže práva a povinnosti podľa týchto VOP previesť alebo postúpiť na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

9.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť v osobitnej dohode o úprave alebo vylúčení niektorých ustanovení týchto VOP. Daná dohoda musí mať písomnú podobu a musí obsahovať vlastnoručné podpisy zástupcov oboch Zmluvných strán

9.7 Tieto VOP sa riadia slovenským právom a predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spory medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.